דלג
משלוח חינם בכל קניה מעל 299 ש"ח!
משלוח חינם בכל קניה מעל 299 ש"ח!

תקנון

כללי 

 1. אתר האינטרנטco.il (להלן: "האתר") בבעלות וניהול חברת סקצ'רס פוטוור בע"מ ח.פ. 515493070 (להלן: "החברה"), משמש כאתר אינטרנט וחנות וירטואלית למכירת מגוון מוצרים.
 2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במייל contact@skechers.co.il  או בטלפון 074-7556714  או בדואר, לכתובת: המלאכה 8 חולון (עבור: סקצ’רס פוטוור בע"מ).
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר (להלן: "המשתמש" ו/או "הלקוח" ו/או "הרוכש" ו/או "המזמין") ועל כל רכישה שתתבצע על ידו באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין החברה. אשר על כן, מתבקש המשתמש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 4. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו (להלן: "המוצרים" ו/או "הדגמים"), מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון ומהווה את הצהרתו, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור לתנאים והוראות תקנון זה. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי האתר, הנו מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי.
 6. כל המחירים מופיעים באתר על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, ככל שחל על פי דין, ואינם כוללים דמי משלוח.
 7. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 8. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 9. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת ואת תעריפי המשלוחים, ללא כל הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה באתר, הינו המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.
 10. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות לפי שיקול דעתה. כמו כן, רשאית החברה להפסיק בכל עת מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם ו/או לשנותם, ללא כל הודעה מוקדמת.
 11. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

 

הזכות להשתמש באתר

 1. כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 • המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה שאין המשתמש בגיר (בן 18 ומעלה) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
 • המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 • החברה שומרת לעצמה הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.
 • החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לזמן מוגבל או לצמיתות, לצמצמה ו/או להגבילה, כל זאת ללא כל הודעה מוקדמת.

 

הרשמה וביצוע הזמנה

 1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה בהקדם וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק לרבות שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מס' טלפון ומס' כרטיס אשראי, אחרת לא תוכל להבטיח החברה את מימוש ההזמנה.
 2. כל עסקה בסכום העולה על 450 ₪ מחויבת באישור מול חברת האשראי. קוד אימות יישלח ע"י חברת האשראי בסמס לבעל הכרטיס האשראי. רק לאחר האימות ההזמנה תתקבל. עסקאות שלא יאומתו, לא יעברו לתשלום.
 3. עם ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיס האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח.
 4. חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
 5. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
 6. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י המשתמש. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל המשתמש להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.
 8. למען הסר ספק, אישור פעולת הרכישה באתר כפופה להימצאות המוצר במלאי החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אם המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד לביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למשתמש כל סכום ששילם במידה שאכן שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה שבוצע. יובהר, כי יתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו - במצבים אלה תבוטל העסקה והרוכש מוותר בזאת על כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידו.
 9. כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש חדש וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח.
 10. החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 11. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים חדשים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת").
 12. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר בלבד.
 13. אם יתברר, כי כרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף ו/או שחברת כרטיס האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת PayPal (או כל שירות תשלום אלקטרוני אחר) אינה מכבדת את החיוב, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 14. בתשלום באמצעות חשבון PayPal יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבון המשתמש הקיים באתר PayPal או לפתוח חשבון חדש. אם הוחלט לשלם באמצעות חשבון PayPal החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מחברת PayPal.  השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal ולא של האתר.

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

 • הנך נותן הסכמתך לחברה לאסוף ולשמור מידע בקשר אלייך במאגרי המידע של החברה, במסגרת שימושך באתר ו/או בכל מסגרת אחרת הקשורה לחברה, לרבות מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, בין אם יימסר באופן ישיר על ידך ובין אם יתקבל או יופק באופן עקיף (לרבות, היסטוריית גלישה, נתוני כרטיסי אשראי, הרגלי צריכה, מידע או פרסומות שנקראו באתר, עמודי אינטרנט שנצפו, מיקום המחשבים, כתובת IP וכדומה).
 • ידוע לך כי החברה יכולה לעשות שימוש במידע זה, לשנותו, לערוך אותו (לרבות עריכה וויזואלית), לבצע עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים אחרים, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לרבות לצורך המטרות המפורטות להלן:
  • כדי לאפשר לך להשתמש באתר ובשירותים המוצעים באמצעותו;
  • לצורך עדכון ו/או שינוי האתר ושיפורו;
  • ליצירת קשר עמך, כאשר החברה סבורה שיש צורך בכך;
  • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע ועדכונים בקשר עם האתר והמידע האישי שלך;
  • כדי לשלוח אליך מידע שיווקי, דברי פרסומות ו/או הצעות לרכישות שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך ו/או את בני משפחתך. הסכמתך לתקנון זה מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וכן, הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין הפרת זכויות קנין וזכויות לפרטיות בכל הנוגע למידע, למעט אם החברה פעלה בזדון ובניגוד לתנאי שימוש אלה; הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הניידSMS) ). הסכים חבר מועדון לקבלת דיוור, רשאי הוא, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בכתב, לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור.
  • לצורך טיוב נתונים, לרבות העשרה והצלבה פנימית של המידע שלך מול נתונים נוספים המצויים במאגרי המידע של החברה;
  • לצרכים פנימיים, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגיות" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחות אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלול לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies;
  • לכל מטרה אחרת המפורטת ו/או המשתמעת מתקנון זה.
 • החברה מתחייבת לשמור על המידע, לא לסחור ו/או למכור ו/או להעביר לאחרים מידע זה ללא הסכמה מוקדמת של המשתמש, למעט במקרים הבאים:
  • על מנת למלא אחר הוראות הדין, לרבות כל חיקוק, חוק, אמנה, פקודה, תקנה, צו, הוראה רשמית, הוראת מינהל, חוזר ו/או הנחיה של גוף שלטוני או רגולטורי כלשהו;
  • במקרה של תלונה ו/או בקשה בקשר עם השימוש באתר ו/או על מנת לטפל בבעיות אבטחה ו/או בעיות טכניות באתר;
  • במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין החברה;
  • על מנת להשיב על תביעות של צדדים שלישיים;
  • על מנת להגן על זכויות הקניין של החברה ו/או של המשתמשים באתר;
  • במקרים בהם השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתקנון ו/או בניגוד להוראות כל דין;
  • העברה לצדדים שלישיים של מידע שאינו מידע המזהה את המשתמש באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי;
  • העברת המידע לצדדים שלישיים המעניקים שירותים הקשורים בתפעול האתר (כגון שירותי אחסון, שרתים, תפעול דוא"ל, אבטחת וניהול מאגרי מידע וכו'), ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר ו/או מועדון הלקוחות ו/או לניהולו התקין של האתר (כגון על ידי העברת מידע לעובדי החברה ו/או לספקי האתר), והכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
  • במקרה של שינוי מבנה, לרבות מיזוג עם צד שלישי ו/או מיזוג פעילותה של החברה עם פעילותו של צד שלישי וככל שהמידע יועבר לאותו שלישי שיקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות ומבלי לפגוע בזכויותיו של המשתמש.
 • יודגש, כי אינך חייב לתת הסכמתך לשימוש כאמור למסירת ו/או איסוף ו/או הפקת המידע ובכל שימוש באתר הנך מסכים מרצונך למתן מלוא המידע, לכל שימוש בו ולהעברתו, הכל כמפורט בתקנון זה.
 • בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך רשאי לעיין בכל מידע אודותייך המוחזק במאגר המידע של החברה (בעצמך או באמצעות מי שהורשה על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס שלך). לעיון במידע, הנך מתבקש ליצור קשר עם החברה באמצעות הדוא"לcontact@skechers.co.il   
 • עיינת במידע ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה באמצעות בבקשה לתקן את המידע או למחקן.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל מידע השיווקי כאמור בסעיף 48.5 לעיל, עליך להודיע על כך לחברה באמצעות: א. ע"י מייל לשירות לקוחות בדוא"ל contact@skechers.co.il   או על ידי שליחת הודעת "סירוב", באופן פשוט ויעיל, בלינק שמצורף למיילים או על ידי הסרה מרשימת התפוצה ע"י הסרת ה- Vלקבלת מיילים, בחשבונם באתר, בדיוק באותו אופן בו בוצעה ההרשמה לאתר, או על ידי פניה אל שירות הלקוחות של החברה". ב. להסרה מהודעות SMS: באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת  contact@skechers.co.il  עם מספר הנייד אותו תרצו להסיר או באמצעות מענה "הסר" להודעות ה SMS או על ידי פניה למוקד שירות הלקוחות של החברה. ההסרה תתבצע תוך XX ימי עסקים ממועד קבלת בקשת הסרה.
 • במקרה כאמור, החברה תסיר אותך מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לחוק התקשורת ולחוק הגנת הפרטיות.
 • החברה עושה כל מאמץ על מנת לאבטח את המידע באתר. החברה אינה מבטיחה ואינה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה לא יגיע לצד שלישי שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.
 • העברת מידע בדבר אמצעי תשלום ופרטי כרטיסי אשראי באתר נשמר על ידי החברה באמצעי אבטחה סבירים ולא יעשה על ידי החברה בפרטי מידע אלה כל שימוש שאיננו למטרות השימוש המפורטות לעיל. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא – לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת החברה, לרבות מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.
 • החברה רואה בגולשי רשת האינסטגרם אשר העלו תמונה בה ניתן לראות מוצר ממוצרי האתר יחד עם התיוג #skechers_il - כמי שהזמינה את החברה ו/או מי מטעמה לשתף את התמונה באתר ו/או במדיות חברתיות בהן יש לאתר עמוד. גולש/ת אשר אינה/ו מעוניינ/ת בהצגת התמונות שהועלו על ידה באופן הנ״ל מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בכל אמצעי תקשורת שתבחר, והסרת התמונות תתבצע מיידית.

 

הגבלת אחריות של מפעילת האתר

 • האתר בכלליותו - כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (AS IS). ייתכן והמידע אינו שלם ולחלופין ייתכן, כי נפלו טעויות במידע או במחיר והיה ויתגלו - החברה תפעל לתיקון הטעות עם התגלותה.
 • החברה אינה אחראית לאי-דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע חרף כל מאמציה לדאוג לנכונותו במקרה של טעות במחיר, אשר נעשתה בתום לב, תבוטל ההזמנה לאלתר והחברה לא תהא מחויבת לספק את המוצר.
 • החברה מבהירה, כי ככל שיש באתר הפניות לקישוריות או אתרים אחרים הם נועדו לנוחיות המשתמש ואין החברה נושאת באחריות לגביהם, ואין בהכללת הקישורים הללו משום אישור ו/או הסכמת החברה לחומר והמידע המופיעים בהם והמידע הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו ו/או למתן שירות כלשהו.
 • השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר.
 • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או עקב גישה לאתר והשימוש בו ו/או למזמין ו/או לצד שלישי עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר מכל עילה שהיא לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם.
 • החברה אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. התמונות שבאתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי צבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
 • נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או הנהלת האתר.
 • החברה אינה אחראית על מוצרים הדורשים התקנה ע"י בעלי מקצוע והמשתמש ו/או מי מטעמו התקינו אותו בעצמם ונגרם נזק כתוצאה מכך.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 • כל התכנים המופיעים באתר החברה הינם קניינה של החברה בלבד וכפופים להגנת זכויות יוצרים, על כל הכרוך בכך.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים, תמונות המוצרים וכיו"ב, ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.
 • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, רשימת המוצרים המופיעים בו או פרטים אחרים אשר מתפרסמים בו, ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.
 • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או לכל שירות אחר, ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב (אם תינתן).
 • השם "Skechers" וכן, שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה ו/או חברות קשורות שלה. אין לעשות בהם שימוש ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.
 • ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכו') שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים באתר, כי אז סימני המסחר הם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהן ללא הסכמתן.
 • התוכן המילולי, אייקונים וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, אך לא רק, הנם בבעלות הבלעדית של החברה.
 • אין להעתיק ו/או להשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך, בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, פרסומים אלקטרוניים, פרסומי דפוס וכו', לכל מטרה אחרת.
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר ו/או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 

שירות לקוחות

 • בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לנציגי השירות בחברה דרך עמוד ״צור קשר״ באתר.
 • פרטי היצרן או היבואן יופיעו על גבי המוצר שישלח אליכם. במקרים בהם המידע לא זמין, ניתן לפנות לחברה דרך טלפון, פקס או אי מייל שירות לקוחות.
 • לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוניcontact@skechers.co.il   ובטלפון מס' 074-7556714 בין השעות9.00-16.00  
 • נציגי שירות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

 

תנאים נוספים

 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות, בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי או בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
 • אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומיה או בכל דרך אחרת.
 • החברה שומרת על זכותה להמחות את זכויותיה או חלקן לפי תנאי שימוש אלו לכל צד שלישי, כפי שתמצא לנכון מבלי כל חובה מצידה לפרסם את דבר ההמחאה באתר.
 • החברה לא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link), ככל שיש כאלה. החברה אינה מתחייבת, כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.
 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת"א-יפו.
 • למעט אם צוין אחרת, כל אזכור של החברה בתקנון זה משמע החברה (סקצ'רס פוטוור בע"מ) לרבות חברות קשורות שלה, שותפיה, נושאי המשרה שלה ומי מטעמה.

לינק לתקנון ביטול עסקה: https://www.skechers.co.il/pages/cancleterms 

מספר מאגר 700067926