דלג
משלוח חינם בקניה מעל 299 ש"ח
משלוח חינם בקניה מעל 299 ש"ח

ביטול עסקה

ביטולים והחזרות   

לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") ולתקנותיו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בתקנון זה לבין הוראות החוק, תגברנה הוראות החוק.

 1. ביטול עסקה יתבצע באמצעות משלוח הודעת ביטול (להלן: "הודעת ביטול") באחת מהדרכים להלן:
  • בדואר אלקטרוני: online@skechers.co.il
  • בדואר רשום לכתובת המלאכה 8 חולון (עבור: סקצ’רס פוטוור בע”מ)
  • המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר כספי בגינו והכל בכפוף לאמור להלן:
  • פרק זמן לביטול הינו מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק (לפי המאוחר מבניהם). על אף האמור לעיל, משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרת מונחים אלה להלן, רשאי לבטל בתוך 4 חודשים מיום ביצוע העסקה, מיום קבלת המוצר נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. בסעיף זה: "אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998; "אזרח ותיק" - מי שמלאו לו 65 שנים; "עולה חדש" - מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות.
   • ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל את העסקה, רשאים נציגי האתר לדרוש ממנו להציג בפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג בפני נציגי האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית.
  • ככל שהמשתמש קיבל את המוצר נשוא הביטול, הוא יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר ויודיע על כך לחברה. על אף האמור, ככל שהביטול הוא לא עקב פגם במוצר או אי התאמה או הפרה אחרת מצד החברה (כמפורט בסעיף 28.3 להלן), אזי על הצרכן להשיב את המוצר לכתובת של החברה, על חשבונו.
  • במידה שביטל משתמש עסקה לפי הוראות תקנון זה שלא עקב פגם במוצר שרכש או עקב אי התאמה בין המוצר שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14ג(ב) לחוק או עקב אי אספקת המוצר שרכש במועד שנקבה החברה או בשל הפרה אחרת מצד החברה של תנאי המכירה, תהא רשאית החברה, לפי שיקול דעתה, לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. המשתמש יציין בכל הודעת ביטול את שמו ומספר זהותו.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רוכש יכול לבטל הזמנה של מוצר בטרם נשלחה על ידי החברה וזאת ללא חיוב נוסף. עם ביטול ההזמנה יוחזרו לרוכש הכספים ששילם בגינה.
 3. החזר כספי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה או באופן בו נעשה התשלום (ככל שנעשה באמצעי אחר), וזאת לא יאוחר מ-14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול.
 4. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון שוברי מתנה.
 5. זכות הביטול לא תחול על טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות, טובין שעל פי דין אין להחזירם, טובין פסידים, מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995, טובין הניתנים להקלטה, לשתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 6. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 7. החברה תהיה בעלת שיקול הדעת הבלעדית למצבו של המוצר המוחזר.
 8. החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
  • במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
  • אם יתגלה, כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית, אשר מנעה מהמשתמשים להשתמש באתר באופן תקין.
  • במקרה של כוח עליון.
  • המוצר אזל מהמלאי.
  • אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר;
  • במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמה.
 • הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת המייל אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל ההזמנה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח או תשיב ללקוח כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.